enmt

district7

Bidu
 • news
  AGIUS DECELIS ANTHONY
  Agius Decelis rabba l-familja tieghu gewwa l-Mosta. Mizzewweg lil Josette u ghandhom tlett’itfal, Danika, Ann-Marie u Jeanine. Gradwa fl-edukazzjoni informali- Youthwork- fix-Xjenza Manigerjali u Gerantologija mill-Universitá ta' Malta. Jahdem bhala Paramediku fil-qasam tas-sahha. Ilu attiv fil-Partit Laburista minn mindu kellu 13-il sena, fejn hadem tista' tghid fl-istrutturi kollha tal-Partit Laburista. Hadem mill-qrib mal-Perit Mintoff, l-Avukat Karmenu Mifsud Bonnici, l-ekonomista Alfred Sant u issa ma’ Dr Joseph Muscat. Il-lealtá lejn il-partit hija kbira wisq u dejjem kien leali lejn il-Mexxej tal-Partit tieghu. Matul din il-legislatura ghamel perjodu ta' sentejn u nofs Kelliemi tal-Partit Laburista ghal qasam tal-Anzjani. Biex jaghmel xoghlu ahjar dahal l-Universitá u ghamel post graduate degree fuq dan is-suggett u wasal fl-ahhar biex ilesti l-Masters fil-Gerantologija u Gerjatrija. Wara nhatar mill-Mexxej Laburista  Dr Joseph Muscat b'responsabbiltá ikbar, ghaliex inghata d-dekasteru tal-Ikel, Biedja u Sajd. Dikasteru Centrali biex jassigura l-kwalitá u l-provista tal-ikel, b'sahhtu u genwin lill-poplu taghna. L-ghajxien tal-persuni fil-mistier u l-harsien ambjentali li l-istess settur jaghti b'mod indirett lil pajjizna; liema xoghol qed jaghmlu b'hafna dedikazzjoni u b'kordinament shih mal-Bdiewa, Rahhala u Sajjieda, flimkien ma' esperti fis-suggett.
 • news
  BORG IAN
  IAN BORG Elett Sindku ta’ Ħad-Dingli fl-2005 wara li ġab l-akbar ammont ta’ voti meta kien għad kellu biss 19-il sena. Kien l-iżgħar Sindku li qatt ġie elett f’Malta u fl-Unjoni Ewropea. Fl-2008, reġa’ ġie kkonfermat Sindku. Kiseb aktar minn nofs il-voti validi kollha li ntefgħu f’Ħad-Dingli f’dik l-elezzjoni. Ġab 1,290 vot minn 2,376 voti validi. Fl-2009 ġie elett Membru Eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali – l-għaqda li tiġbor fiha l-kunsilli lokali kollha f’Malta u Għawdex. Ilu mill-2010 fil-Kumitat tar-Reġjuni fi ħdan l-Unjoni Ewropea ġewwa Brussel bħala wieħed mill-membri Maltin affiljat mal-Partit Soċjalista Ewropew. Jirrappreżenta lill-kunsilli lokali Maltin u Għawdxin kollha fil-Users’ Committee tal-MEPA u bħala Sindku qiegħed fil-Kumitat Reġjonali tat-Tramuntana. Elett President tas-Sezzjoni Kunsilliera tal-Partit Laburisti, kariga li għadu fiha u li tqiegħdu wkoll fl-Amministrazzjoni Ċentrali Laburista. Kien President tal-Forum Żgħażagħ Laburisti f’Ħad-Dingli bejn l-2003 sal-2005. Ian Borg huwa iben Louis u Josette neè Mifsud, u għandu oħtu Clare. Ħa l-edukazzjoni tiegħu fl-iskola primarja ta’ Ħad-Dingli, fil-Junior Lyceum tal-Ħandaq u fl-Università ta’ Malta fejn kiseb Baċellerat fil-liġi u Diploma ta’ Nutar. Bħalissa qiegħed fl-aħħar sena biex jiggradwa bħala avukat.
 • news
  BUHAGIAR CHARLES
  Charles Buhagiar twieled il-Birgu fl-14 ta’ Lulju, 1955. Hu studja l-Universita ta’ Malta minn fejn iggradwa bhala perit fl-1979.  Waqqaf il-kumpaniji tieghu Med Design fl-1982 u llum hi meqjusa wahda mill-kumpaniji ta’ konsulenza ewlenin f’pajjizna.  Il-perit Buhaigar gie fdat bir-responsabilta tal-bini tal-kwartieri l-godda “Centru Nazzjonali Laburista” fil-Hamrun fl-1993 liema bini gie komplut b’ success u inawgurat fl-1995.  Dan l-ahhar sena il-perit Buhagiar gie fdat bix xoghol ta’ alterazzjoniet u refurbishment ta’ l-istess Centru Nazzjonali Labursta.  Il-perit Buhagiar ikkontesta l-elezzjoni generali ghall-ewwel darba fl-1987 u gie elett u baqa jigi elett f’kull elezzjoni li saru sallum.  Fil-legislatura 1996 – 1998 il-perit Buhagiar gie mahtur Ministru ghax-Xoghlijiet Pubblici u Kostruzzjoni.  Matul din il-legislatura saret progetti kapitali importanti bhal ma hu l-upgrading ta’ Bugibba, il-junction tal-Addolorata u il-pavimentar ta’ Triq ir-Repubblika il-Belt.  Illum il-perit Buhagiar jokkupa l-kariga ta’ kelliemi ewlieni fuq xoghlijiet pubblici, infrastruttura, progetti kapitali u zvilupp sostenibli tac-centru ta’ Malta.  Hu mizzewweg lil Simone u ghandhom tifla Estelle.  Il-perit Buhagiar joqoghod H’Attard.
 • news
  CILIA CHRIS
  Twelidt fid-dar tan-nanniet tieghi f’Hal Bajjada r-Rabat fid-9 ta’ Marzu, 1968, u ghalhekk naghlaq 45 sena propju nhar l-Elezzjoni Generali. Missieri Angelo (li halliena 20 sena ilu izda ghadu mieghi sal-lum f’kull jum ta’ hajti) u ommi Mary, flimkien mal-familja kollha, huma Rabtin. Jiena ggradwajt fl-1993 u minn dak iz-zmien ’l hawn dejjem ipprattikajt bhala avukat mill-ufficini tieghi fir-Rabat u f’Haz-Zebbug principalment fl-oqsma tal-ligi civili, kummercjali, amministrattiv u industrijali. Sa minn zghoriti dejjem hadt sehem attiv fil-politika fi hdan il-Partit Laburista u kont elett bhala kunsillier ghar-Rabat fl-ewwel elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Servejt ukoll bhala membru tal-Ezekuttiv Nazzjonali tal-partit kif ukoll bhala osservatur politiku f’diversi programmi mxandra fuq One TV u One Radio. Jiena arbitru akkreditat mac-Centru Malti tal-Arbitragg, prosekutur fit-Tribunali Lokali u  visiting lecturer fl-Universitá ta’ Malta. Matul is-snin ipprezentajt is-servizzi professjonali lil diversi unions u ghaqdiet, fosthom il-Koperattiva tal-Minibuses, l-MUMN, il-FORUM tal-Unions Maltin u l-Assocjazzjoni tad-Distributuri tal-Gass. Jiena konsulent legali wkoll ta’ diversi kumpaniji fl-oqsma tal-kostruzzjoni u l-manifattura inkluz il-progett ta’ Fort Cambridge. Apparti l-politika nhobb hafna l-isports, l-istorja u l-letteratura. Minkejja s-successi fil-hajja professjonali tieghi, l-ikbar sodisfazzjon u success ta’ hajti huma t-tliet uliedi Thomas, Julian u Alexander.
 • news
  CRAUS SANDRO
  Sandro Craus iben Saviour u Rosaria, Sandro twieled nhar id-29 ta’ April 1970. Iben tarznar, huwa l-izghar fost erba’ ahwa. Hu attenda l-iskola primarja ta’ Hal-Tarxien, imbaghad kompla l-istudji tieghu gewwa l-kullegg ta’ Sant’ Agatha, ir-Rabat. Minn hemm Sandro kompla jistudja biex ggradwa bhala ghalliem tal-Accounts u l-Ekonomija. L-edukazzjoni post-universitarja waslet lil Sandro biex jikseb Masters fl-Universitá ta’ Sheffield. Hawn hu specjalizza fil-qasam manigerjali fil-kamp edukattiv. L-imhabba ghat- taghlim waslet lil Sandro biex ikompli jistudja halli jikseb dottorat fil-qasam edukattiv. Il-hajja professjonali ta’ Sandro hija dik ta’ ghalliem fi skola sekondarja tal-knisja. Sandro ghallem ukoll is-Socjologija u l-Ekonomija fl-Universitá ta’ Malta. L-imhabba ghall-politika nibtet f’etá zghira. Madankollu, l-ewwel involviment attiv fil-kamp politiku kien fl-elezzjoni generali tal-1996. Hawnhekk, flimkien ma’ voluntiera ohra hu ta’ s-sehem tieghu biex jigu organizzati l-attivitajiet tal-massa. Mill-1998 ’l quddiem huwa baqa’ dejjem involut fit-tfassil ta’ diversi programmi eletorali. Hawnhekk, huwa tal-kontribut tieghu b’enfasi partikolari fi proposti marbuta mal-Edukazzjoni. Fl-2006 Sandro kkontesta l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali fil-lokalitá tar-Rabat. F’din l-ewwel dehra tieghu hu lahaq vici sindku b’761 l-vot. Fl-2008 Sandro gie appuntat Sindku tal-lokal u rega’ kkontesta l-elezzjonijiet tal-Kunsill fl-2009. Hawn hu gab 2436 voti, l-akbar ammont ta’ voti li qatt gab kandidat fl-elezzjonijiet tal-kunsilli gewwa r-Rabat. F’2011 Sandro gie avvicinat mill-Kap tal-Oppozizzjoni Dr. Joseph Muscat biex johrog ghall-elezzjoni generali li gejja. Ir-rizultati eccelenti fl-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali u l-appogg kostanti li dejjem ta u ghadu jaghti lir-residenti Rabtin huma prova tal-persuna habbrieka u sinciera li huwa Sandro.
 • news
  GULIA GAVIN
  Id-Deputat Laburista l-Avukat Gavin Gulia twieled Haz-Zebbug fis-27 t’Awwissu 1963, iben l-Imħallef Oliver Gulia u Joanna Antida nee’ Borg. Huwa studja fil-kulleġġ ta’ De La Salle fil-Kottonera u wara fl-Universitá ta’ Malta fejn iggradwa Nutar Pubbliku fl-1987 u Avukat fl-1989.  Bejn l-1993 u l-1995 kien Kunsillier Ħaż-Żebbuġ.  Kien Chairman tal-Kumitat tal-Indafa kif ukoll tal-Kumitat Legali fi ħdan il-Kunsill u għamel żmien membru tal-Kumitat Legali tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali ta’ Malta. Fl-1995 huwa ġie approvat mill-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Malta Labour Party bħala kandidat prospettiv ghall-Elezzjoni Ġenerali tal-1996 fuq is-Sitt u s-Seba’ distrett.    Huwa gie elett erba’ darbiet in fila, fl-1996, fl-1998, fl-2003 u fl-2008. Fl-1996 il-Prim Ministru Dr. Alfred Sant hatru Segretarju Parlamentari għas-Self Employed u f’Jannar 1998 Ministru tal-Ġustizzja fl-etá ta’ 32 sena. Id-Deputat Gavin Gulia kien  President  taż-Żebbug Rangers Football Club u llum huwa President Onorarju tal-istess klabb kif ukoll President Onorarju tal-Każin Banda San Filep u tal-Boċċi Club ta’ Ħaż-Żebbuġ. Dr. Gulia huwa l-Kelliem Ewlieni Laburista ghat-Turizmu. L-Avukat Gulia żżewweġ lil Fleur nee’ Mousu fis-16 ta’ Ġunju 1995 u għandhom żewgt’itfal, Martina u Luigi u jgħixu Ħaż-Żebbuġ.
 • news
  FARRUGIA GODFREY
  Godfrey Farrugia beda fil-politika meta fid-disgħinijiet ikkontesta b’suċċessi kbar l-elezzjoni għall-Kunsill Lokali ta’ Ħaż-Żebbuġ. Kull darba inħatar bħala Sindku. Taħt it-tmexxija tiegħu saru proġetti kbar u Ħaż-Żebbuġ ħa  spinta ’l quddiem. Farrugia hu tabib tal-familja. Wara li laħaq baqa’ jistudja  biex iżomm ruħu aġġornat mal-iżviluppi fil-qasam tal-mediċina għall-familja u għall-anzjani. Filwaqt li jagħmel iż-żjajjar fid-djar biex ifejjaq il-pazjenti tiegħu sew f’Ħaż-Żebbuġ kemm f’lokalitajiet oħra, hu jżomm kuntatt mill-qrib mar-residenti. Ħadem u għadu jaħdem ħafna fl-oqsma soċjali. Kien u għadu jokkupa l-karigi ta’ President f’bosta għaqdiet. Għandu ħafna għall-qalbu l-kultura popolari u hu ghalhekk impenjat bis-sħiħ fil-ħidma għall-festi parrokkjali fid-diversi  dimensjonijiet  tagħhom.  Jagħti kontribut siewi u varjat biex sew il-Maltin kemm it-turisti jkunu jistgħu jgawdu t-tradizzjonijiet lokali bl-ikbar ferħ. Jgħożż bil-kbir lill-erba’ wliedu. Iżda jħobb ukoll lil ulied il-poplu u dejjem issibu jorganizzalhom daqqa  ħaġa  u daqqa oħra.
 • news
  FARRUGIA NOEL
  Twieled ir-Rabat, Malta fit-23 ta’ Mejju, 1960. Miżżewweġ lil Irene u missier ta’ tliet ulied – Shaun, Amy u Laken Edukazzjoni Wara l-edukazzjoni obbligatorja, kompla l-istudji tiegħu fil-qasam rurali, agri-turiżmu u agrikoltura fl-istitut Codra (CODRA) ġewwa Potenza, l-Italja. Politika Ħareġ bħala kandidat tal-Partit Laburista għall-elezzjonijiet ġenerali u ġie elett fil-Kamra tar-Rappreżentanti fl-1992, 1996, 1998, 2003 u fl-2008. 1996 - mlaħħaq bħala Ministru tal-Agrikoltura u Sajd. 1998 - inħatar bħala x-shadow minister għall-Partit Laburista fil-qasam tal-Agrikoltura, Titjib Rurali u Sajd. Baqa’ f’din il-kariga għal għaxar snin sħaħ. 2008 - inħatar bħala l-iSpokesperson  tal-International  Development  Aid f’isem il-Partit Laburista. 2011 -  Noel Farrugia kien minn ta’ quddiem nett rigward inizzjativi biex persuni nieqsa mid-dawl minn pajjiżi foqra, ikollhom aċċess għal edukazzjoni xierqa. Il-Unified Resources Organisation hija waħda minn sensiela t’inizzjattivi li Noel Farrugia għandu f’moħħu joħloq bħala NGO. Din l-NGO se tiġbor u tgħaqqad fi ħdanha, ħidmiet t’organizzazzjonijiet varji li l-iskop tagħhom hu, l-għajnuna lil nies li ġejjin minn pajjiżi foqra jew inkella li għadhom jiżviluppaw. Din l-NGO mhux se tkun affiljata ma’ partit jew ħsieb politiku u l-intenzjoni ewlenija tagħha se tkun, li tilqa’ nies li lesti li jagħtu kull forma ta’ għajnuna għal ġid tal-proxxmu.   1996 sa llum - Assitent Whip għal Partit Laburista fil-Grupp Parlamentari. Ħidma Filantropika Fundatur tan-National Youth Torball Blind Association Fundatur tan-National Auto and Cycle Off-Road Association Fundatur tal-Maltese-Thüringen Association for rural youth co-operation Fundatur tal-Unified Resources Organisation (In-formation)  
 • news
  ZAMMIT ANTHONY
  Twieled u trabba f 'tas-Sliema fejn hemm ukoll ha l-edukazzjoni primarja tieghu fl-iskola St Catherine's High School. Edukazjoni sekondarja fil-Liceo tal-Hamrun, moghti wkoll il-Premju Micali, u ta' etá zghira ggradwa bhala tabib mill-Universitá ta' Malta. Fis-sena 1975, gie moghti scholarship mill-Council of Europe u DAAD biex jispecializza fil-Kirurgija fil-University Klinik ta' Dusseldorf ,fil-Germanja. Hemmhekk zviluppa teknici godda fil-Kirurgija li jissemmew b'ismu, lahaq Lecturer u Researcher fil-Kirurgija, u ghall-ahhar tliet snin kellu l-grad ta' Consultant Surgeon. Ha sehem kemm-il darba f'konferenzi internazzjonali fis-settur tal-kirurgija. Irritorna lura Malta fis-sena 1985 u sal-2011 ,meta rtira ,hadem bhala Consultant Surgeon fl-isptarijiet ta' San Luqa u Mater Dei .Ghadnu jokkupa l-grad ta' Senior Lecturer fil-Kirurgija mal-Universitá ta’ Malta. Kien membru attiv fil-PL sa mis-sena 1999, u fis-sena 2008 gie elett bhala Membru Parlamentari ghall-Partit Laburista mis-7 Distrett. Issa bhala Membru Parlamentari Laburista fl-Oppozizzjoni ghandu r-responsabbiltá tas-solidarjetá bejn il-generazzjonijiet, u tal-Bioetika. Joqghod f'Haz-Zebbug sa mis-sena1985 u maghruf man-nies bhala l-Professur ta' Haz-Zebbug .